#GelreGroener

Duurzaamheid en Milieu in Gelre Ziekenhuizen

Ondertekening Green Deal Duurzame Zorg door Edwin Maalderink, lid van de RvB van Gelre Ziekenhuizen.

Strategie en governance
Verbeteringen op het gebied van Duurzaamheid en Milieu gaan heel goed hand in hand met bedrijfseconomische verbeteringen. Gelre Ziekenhuizen maakte in 2022 twintig miljoen euro verlies, maar zette desondanks toch in op verduurzaming en een versterkte aandacht voor milieu-aspecten.

Als adviseur Milieu en Duurzaamheid heb ik het duurzaamheidsbeleid vormgegeven, welke is goedgekeurd door de Raad van Bestuur. In augustus 2022 heeft de RvB op basis van dit beleid en een uitvoeringsplan, de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 ondertekend en daarmee is voor de organisatie de verduurzaming verankerd. Ik heb een governance-structuur opgezet met een Stuurgroep, Green Teams in de medische afdelingen en ondersteuning vanuit het Facilitair Bedrijf, Inkoop, Communicatie en Infectiepreventie.

Ook is op mijn voorstel in september 2023 door Gelre een Regionale Green Deal ondertekend met de gemeente Apeldoorn en de Omgevingsdienst. Hierin bevestigd  Gelre Apeldoorn haar beleidsdoel om voor eind 2025 het certificaat brons van de Milieuthermometer Zorg te behalen. Bovendien kan met een plan aan de energiebesparingsplicht voldaan worden en krijgen we gratis advies op het gebied van voedselverspilling en de eiwittransitie.

Uitvoering
Met een goede inbedding van beleid en governance, heb ik een flink aantal projecten opgezet. Deze projecten zijn ingegeven door de Green Deal, de Milieuthermometer Zorg, op handen zijnde wet- en regelgeving, en vanuit de wensen van de Green Teams. Daarbij ging het om onder andere het (beter) scheiden van afval en om het invoeren van reusables in plaats van disposables. Altijd op basis van een businesscase. Hiervoor moeten veranderingen in de werkprocessen plaatvinden en daaraan heb ik met de mensen in uitvoering en logistiek vormgegeven.

Ondertekening regionale Green Deal

Communicatie
Verduurzamen en het verbeteren van het milieu doe je nooit alleen. Met z’n allen de schouders eronder en ervaringen delen. Ik heb samen met een collega van Communicatie een communicatieplan gemaakt en we hebben een aantal activiteiten uit het plan opgepakt. Zo hebben alle Green Teams hun ervaringen gedeeld in de Groene Week en hebben we een video gemaakt. Ook is de intranet-site #Gelre Groener in het leven geroepen.

Programma en projecten

Duurzaamheid met oog voor de kosten.

Duurzaamheidsbeleid, Governance en Green Deal Duurzame Zorg 3.0

Om de activiteiten op het gebied van milieu en duurzaamheid te verankeren in de organisatie heb ik een duurzaamheidsbeleid #GelreGroener geschreven dat is goedgekeurd door de Raad van Bestuur.  De RvB heeft ook haar ambities aangegeven door in december 2022 de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 te ondertekenen. Helaas verkeert Gelre momenteel (2023)  in zwaar weer en zijn investeringen in duurzaamheid niet mogelijk. Wel wordt gestuurd op de R’en van Refuse en Reduce, want daarbij gaan duurzaamheid en kostenbesparing hand in hand. Het uitvoeringsplan kreeg de titel “Zuinigheid met vlijt”.

Projecten in #GelreGroener: Meer afval scheiden

Voor afvalscheiding (naast SZA, glas, papier/karton en KCA) in het gehele ziekenhuis ontbraken de middelen, maar ik heb een oplossing gezocht en we zijn met een testtraject gestart voor GFT en PD bij de keukens en de personeels- en bezoekersrestaurants. GFT inzameling is wettelijk verplicht en PD kan gratis opgehaald worden omdat ik Gelre daarvoor heb aangemeld. Op de foto met oranje deksel de nieuwe containers voor PD en de kleinere groene containers voor GFT.

Het beperken van duur SZA-afval door beter vast te leggen wat er wél en niet in hoeft heeft mijn volle aandacht gehad met nieuwe instructies. Ook heb ik in een vroeg stadium geregeld dat Covid-afval niet meer als SZA afgevoerd wordt.

Wet- en Regelgeving

De basis voor milieu- en duurzaamheid is de (aankomende) wet- en regelgeving. Daarvan heb ik een uitgebreid overzicht gemaakt. Voor de aankomende wetgeving heb ik projectvoorstellen gemaakt en/of er voor gezorgd dat anderen binnen de organisatie dat oppakken. Met name voor de onderzoeks- en informatieplicht energiebesparing, de SUP-regeling (vervanging wegwerp koffiebekers), de gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit en de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

Projecten in #GelreGroener: Medicijnresten in afvalwater

In de Green Deal is het voorkomen van medicijnresten in afvalwater één van de aandachtspunten. Ik heb een beleid hierop geschreven en dit gedeeld met mijn collega’s binnen de sector. Het beleid komt er op neer dat Gelre met een goede instructie voorkomt dat medicijnen in het riool terecht komen, dat Gelre géén eigen afvalwaterzuivering bouwt omdat het aandeel van het ziekenhuis op de rwzi < 3% is, dat we inzetten op het gebruik van plaszakken voor röntgencontrastvloeistoffen mits vergoed en dat we inzetten op het verminderen van medicijnverspilling. Ik heb er voor gezorgd dat door een subsidie van VWS en enthousiasmering van Radiologie in 2024 met het verstrekken van de plaszakken kan worden begonnen.

Projecten in #GelreGroener: Wasbare Warmtejassen

Het Green Team van de OK wil heel graag overstappen van disposable OK-kleding naar reusable (wasbare) OK-kleding. Na overleg met de gecontracteerde wasserij en leverancier van de kleding heb ik een kostenneutrale businesscase gemaakt voor het vervangen van wegwerp warmtejassen door wasbare warmtejassen. De case is, na goedkeuring in de Stuurgroep, in september 2023 in uitvoering gegaan.

Milieu: Gevaarlijke Stoffen en Inspecties.

In ziekenhuizen wordt veel gewerkt met gevaarlijke stoffen en worden ook gevaarlijke stoffen afgevoerd (Specifiek Ziekenhuisafval en gebruikte chemicaliën). In samenwerking met Arbo heb ik het gevaarlijkestoffenbeleid geupdate. En belangrijker: het gebruik van de Database Gevaarlijke Stoffen opnieuw opnieuw onder de aandacht gebracht. Dit zowel bij de afdelingen die de stoffen gebruiken als bij de BHV’ers.

Milieuinspecties van ILT, de Omgevingsdienst en de Waterschappen heb ik begeleid en opgevolgd en heb er samen met mijn collega’s er voor gezorgd dat knelpunten zijn opgelost. 

Daarnaast ben ik begonnen met de opleiding Veiligheidsadviseur.